top of page

For the English version Press Here

 

 

תקנון אתר ומדיניות פרטיות

כללי

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין מזמין השירות לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

 3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.

 4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן
  הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
  (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

 6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 7. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
  בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

 8. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור
הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

 2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

 3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;

 4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

 

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת השירותים.

 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.shainerdigital.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

 6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

אחריות-

 1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

 2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

 3. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

סודיות ופרטיות-

 1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

 2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

 3. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 4. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של מזמין השירות, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 5. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

 

שימוש ב- ב"עוגיות" (Cookies)

 1. אתר www.shainerdigital.com משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

 2. אנחנו משתמשים בשירות Google Analytics ,Google Ads ופיקסל של חברת פייסבוק באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש: לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר /  לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים.

 

בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש הסמכות הבלעדית לדון בה.

 3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

Shainer Digital Privacy Policy

This Privacy Policy describes how we handle personal information collected, used, and shared when a visitor or customers access Shainer Digital.

 

SECTION 1 - TRANSACTIONAL INFORMATION

 

What do you do with my information?

When you log in to my website, I`m collecting the personal information you give us such as your name, address, and email address.

When you browse my website, I also automatically receive your computer Internet protocol (IP) address to provide us with information that helps me learn about your browser and operating system.

 

Email marketing (if applicable):

With your permission, we may send you emails about our new products and other updates.

 

SECTION 2 - CONSENT

How do you get my consent?

If I ask for your personal information for a reason, such as marketing, we will either ask you directly for your expressed consent or provide you with an opportunity to say no.

 

How do I withdraw my consent?

After you opt-in, if you change your mind, you may withdraw your consent for us to contact you, for the continued collection, use or disclosure of your information, at any time, by contacting me at shainer.digital@gmail.com

SECTION 3 - DISCLOSURE

Do you disclose my information?

 

I may disclose your personal information if we are required by law to do so or if you violate our Terms of Service.

 

SECTION 4 - THIRD-PARTY SERVICES

 

In general, the third-party providers we use will only collect, use, and disclose your information to the extent necessary to allow them to perform the services they provide to us.

However, certain third-party service providers, have their own privacy policies with respect to the information we are required to provide to them for your purchase-related transactions.

For these providers, we recommend that you read their privacy policies so you can understand the manner in which your personal information will be handled by these providers.

 

You can opt-out of targeted advertising by:

Facebook - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Google - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Bing - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

 

Remember that certain providers may be in or have facilities that are located in a different jurisdiction than either you or us. So if you elect to proceed with a transaction that involves the services of a third-party service provider, then your information may become subject to the laws of the jurisdiction(s) in which that service provider or its facilities are located.

 

Once you leave our website or are redirected to a third-party website or application, you are no longer governed by this Privacy Policy or our website's Terms of Service.

 

Links

When you click on links on our website, they may direct you away from our site. We are not responsible for the content or privacy practices of other sites and encourage you to read their privacy statements.

 

SECTION 5 - SECURITY

 

To protect your personal information, we take reasonable precautions and follow industry best practices to make sure it is not inappropriately lost, misused, accessed, disclosed, altered, or destroyed.

 

SECTION 6 - DO NOT TRACK

 

Our website uses “Cookies” as data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org.

 

Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

 

If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

 

Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above.  Additionally, please note that your information will be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.

 

 

SECTION 7 - AGE OF CONSENT

 

By using this site, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

 

SECTION 8 - CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

 

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it.

 

If my website is acquired or merged with another company, your information may be transferred to the new owners so that we may continue to sell products to you.

 

QUESTIONS AND CONTACT INFORMATION

 

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, register a complaint, or simply want more information contact our Privacy Compliance Officer at shainer.digital@gmail.com or by mail at: Shainer Digital - Yaakov sela 8 , Tel Aviv, Israel, 6753747.

Shainer Digital Terms of Service

1. Terms

By accessing the website at https://www.shainerdigital.com, you are agreeing to be bound by these terms of service, all applicable laws, and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

 

2. Use License

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Shainer Digital's website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license, you may not:

 • modify or copy the materials;

 • use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);

 • attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Shainer Digital's website;

remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or

transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Shainer Digital at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

 

3. Disclaimer

The materials on Shainer Digital's website are provided on an 'as is' basis. Shainer Digital makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.

Further, Shainer Digital does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

 

4. Limitations

In no event shall Shainer Digital or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on Shainer Digital's website, even if Shainer Digital or a Shainer Digital authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Accuracy of materials

The materials appearing on Shainer Digital's website could include technical, typographical, or photographic errors. Shainer Digital does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete, or current. Shainer Digital may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However, Shainer Digital does not make any commitment to update the materials.

 

6. Links

Shainer Digital has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Shainer Digital of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

 

7. Modifications

Shainer Digital may revise these terms of service for its website at any time without notice. By using this website, you are agreeing to be bound by the then current version of these terms of service.

8. Governing Law

These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Israel and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts in that State or location.

Privacy
bottom of page